BONITA BUB
install

installation view: Bonita Bub, The Donut, 2013 | Assemblage, Sydney (photo: Lucy Parakhina)